Táborový řád

Čeho je třeba se na táboře řídit?

Nechceme dětem z prázdnin dělat pobyt plný hrozných zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval a neohrožoval svobodu ostatních. Základními prvky na táboře je umět slušně pozdravit, poprosit a poděkovat.

V případě, že budeš mít jako dítě pocit, že něco není tak, jak má, neprodleně informuj svého vedoucího.

Doporučujeme poslouchat a dodržovat veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy vedoucího, myslí to s vámi dobře. :)

*Každý, kdo se přihlásí na tábor, souhlasí s tímto táborovým řádem!

 

 

Táborový řád obecně

 • Dodržuji a dbám na dodržování tohoto táborového řádu.
 • Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému okolí, táboru ani rodičům.
 • Dodržuji režim dne i jeho program.
 • Svědomitě a zodpovědně plním pokyny a rady vedoucího i ostatních členů organizačního týmu tábora.
 • Ochotně každému rád pomohu, vyhýbám se sporům a hádkám.
 • Dbám na čistotu svého stanu a okolí tábora. Ve stanu neskladuji potraviny a stan nijak neničím.
 • Po večerce až do budíčku jsem ve svém stanu. V uvedené době bezdůvodně neopouštím svůj stan.
 • Po večerce se chovám tiše a ohleduplně. Neruším ostatní kamarády, kteří jsou unavení a chtějí odpočívat.
 • Odpolední klid je určen k mému odpočinku.
 • Ve stanech nepoužívám otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.).
 • Chovám se tak, abych nezranil sebe ani kohokoliv jiného.
 • Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném, případně za pomoci oddílového vedoucího v sušárně.
 • Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.
 • Každé vypůjčené nářadí, nástroj či sportovní pomůcku vracím na své místo nebo vedoucímu.
 • Při práci s pilou, sekyrou či jiným nářadím dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů. Pamatuji si, že nářadí je na práci a ne na hraní.
 • Bez souhlasu svého oddílového vedoucího neopouštím areál tábora ani určené místo.
 • Na smluvený signál se ihned vracím do tábora, případně na určené místo.
 • Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji vedoucího co nejdřív.
 • Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou, které svévolně neopouštím.
 • Přírodu neničím, ale chráním.
 • Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.
 • Jsem si vědom, že porušování táborového řádu může mít za následek mé vyloučení z tábora.

   

*V případě odjezdu dítětě vinou nemoci Vám bude vrácena adekvátní částka z nevyužitých služeb - strava, vstupné,...
*V případě, že odjezd dítěte z tábora nebude zaviněn ze strany pořadatele akce, není možné nárokovat vrácení finančních prostředků.

 

 

 

Na táboře je přísně zakázáno:

 • Konzumace alkoholických nápojů
 • Užívání omamných a návykových látek
 • Fyzické a psychické šikanování ostatních účastníků tábora
 • Sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví
 • Vypůjčení předmětů bez dovolení (krádež)

 

Na táboře je zakázáno:

 • Používání mobilních telefonů, tabletů, ...
 • Svévolné opouštění táborového areálu
 • Konzumace nebalených zmrzlin (hrozí salmonelóza)
 • Konzumace hub (hrozí otrávení)
 • Koupání ve vodních nádržích, rybníce, řece i v bazénu bez dozoru vedoucího
 • Navštěvovat cizí stany po večerce
 • Svévolné pobíhání v areálu po večerce
 • Soustavné porušování pokynů vedoucího

*Prosím, poučte také své dítě, že odpadky patří do koše. Nechceme přeci prožít 14dní na skládce.
*Do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru, kamení, klacky a jiné nevhodné předměty.

V případě úmyslného poškození táborového vybavení dítětem bude poškození opraveno na náklady rodičů!

 

 

Jak se budou řešit přestupky?

Porušení pravidel dělíme do dvou kategorií:

1) Hrubé porušení táborového řádu
= prohřešek vůči pravidlům z kategorie "přísně zakázáno!"

V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana,...) si naše sdružení vyhrazuje právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů bude dítě předáno do péče pověřené osobě a náklady na dopravu budou fakturovány jí.

2) Porušení táborového řádu
= prohřešek vůči pravidlům z kategorie "zakázáno!"

V tomto případě porušení táborového řádu bude postupováno následovně:
 • 1) Dítě bude upozorněno, že jedná proti pravidlům
 • 2) Dítě bude opětovně upozorněno, že jedná proti pravidlům
 • 3) Zavoláme rodičům, aby se pokusili dítěti domluvit
 • 4) Po konzultaci s rodiči bude dítě na náklady rodičů posláno domů

 

Věříme, že k výše zmíněným krokům nebudeme muset přistoupit a budou tedy sloužit jako pouhé nutné informační sdělení.

 

Začni psát svůj příběh! Příběh plný dobrodružství, kamarádů a nezapomenutelné zábavy!

Staň se hrdinou na našem táboře!

Přihláška zde

Pomáhají nám